Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Prorodzinnego ??Karta Leszczy??skiej Rodziny?

UCHWA?A Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Prorodzinnego ??Karta Leszczy??skiej Rodziny?

Numer uchwa??y: 162
Numer sesji: 14
Rok: 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.poz.163 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 § 1

 

Przyjmuje się Miejski Program Prorodzinny „Karta Leszczyńskiej Rodziny” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego jednak nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 r.

 

  Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

   Piotr Więckowiak

 

 
 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”

 

 

Samorząd Miasta Leszna docenia rodzinę, jako podstawą komórką społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo i chce wspierać wysiłki rodziców i opiekunów w wychowaniu młodego pokolenia Leszczynian.

Rodzina odgrywa doniosłą rolę zarówno w wymiarze indywidualnym, dając każdemu z jej członków poczucie przynależności, jak i w wymiarze społecznym. Oddziałuje ona na każdą sferę życia człowieka, zaś szczególnie silne w okresie wczesnego dzieciństwa.

Samorząd dostrzega także niekorzystną sytuację demograficzną, o której świadczy niski wskaźnik dzietności nie gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń, a także słabą kondycję materialną rodzin, w tym szczególnie rodzin wielodzietnych, spośród których duża ich liczba wymaga wsparcia.

            Samorząd Leszna do tej pory wprowadził szereg działań wspierających rodzinę jak np. system stypendialny; poprzez realizację Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych, czy Programu Pieczy Zastępczej; poprzez działalność MOPR, utrzymanie sieci przedszkoli, finansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach; działalność stołówek i jadłodajni, a także funkcjonowanie pedagogów szkolnych.

Obecnie, działania te należy uzupełnić o nowe formy wsparcia, bowiem rodzina współczesna znajduje się pod naporem wielu czynników zewnętrznych, które wpływają na jej kondycję. Jedne z nich wywierają pozytywny wpływ i polepszają jej warunki życia inne zaś powodują dezintegrację i dezorganizację; naruszają podstawowe normy rodzinne regulujące funkcjonowanie rodziny. Postulat podjęcia dalszych kroków padł na konferencji „Leszczyńska rodzina dziś i jutro” zorganizowanej w styczniu 2010 roku w leszczyńskim ratuszu przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna ubiegłej kadencji. Postulaty wyartykułowane na konferencji stały się podstawą dla zaprojektowania nowych działań na rzecz lepszej kondycji rodziny, bo jej kondycji zależeć będzie przyszłość miasta Leszna. Dlatego Samorząd Leszna, przyjmując Miejski Program Prorodzinny „Karta Leszczyńskiej Rodziny”, pragnie lepiej wspierać leszczyńskie rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietne.

 

Zgłaszający projekt uchwały:

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Justyna Pe??szyk
Informację wprowadził: Justyna Pe??szyk
Opublikowany dnia: 2015-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.