Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 pa??dziernika 2015 roku w sprawie przyj?cia ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok?

Uchwa??a Nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 pa??dziernika 2015 roku w sprawie przyj?cia ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok?

Numer uchwa??y: 151
Numer sesji: 13
Rok: 2015
Uchwała Nr XIII/151/2015
Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm). Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot
Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Celem głównym Programu jest rozwój współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz ram na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Program przewiduje współpracę finansową oraz pozafinansową. Jest podstawą m.in. do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Przedstawiany Program powstał na gruncie zapisów ustawowych, efektów prac zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz pracowników samorządowych Miasta Leszna oraz na bazie dotychczasowych doświadczeń. Spotkania zespołu roboczego odbywały się w okresie od maja – lipca 2015r.
Niniejszy projekt uchwały jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także przejawem kształtowania partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań Miasta Leszna.


Opracował:
Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Szyma??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2015-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.