Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 pa??dziernika 2015 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 wrze??nia 2015 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci budynk??w, lub ich cz???ci, w kt??rych wykonano remont elewacji.

Uchwa??a Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 pa??dziernika 2015 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 wrze??nia 2015 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci budynk??w, lub ich cz???ci, w kt??rych wykonano remont elewacji.

Numer uchwa??y: 146
Numer sesji: 13
Rok: 2015

Uchwała Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 3 ust.2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Zwolnienie ma zastosowanie do remontu elewacji zakończonego po wejściu w życie niniejszej uchwały.”
2) Zmienia się § 13, który otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Podatnik, który uzyskał pomoc publiczną obowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.”
3) Załączniki Nr 1 do Nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki Nr 1 do Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 października 2015 roku
zmieniającej uchwałę Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji.
1. Dnia 29 września 2015 r. Rada Miejska Leszna wprowadziła poprawkę do przedłożonego
przez Prezydenta Miasta Leszna projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. Poprawka dotyczyła zapisu § 3 ust. 2 .

Zapis § 3 ust. 2 przed zmianą brzmiał następująco:
„2. Zwolnienie ma zastosowanie do remontu rozpoczętego nie wcześniej niż w roku 2014,
a zakończonego po wejściu w życie niniejszej uchwały.”

Zapis § 3 w ust. 2 po zmianie brzmi:
„2. Zwolnienie ma zastosowanie do remontu rozpoczętego nie wcześniej niż w roku 2014.”

Rada podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji w brzmieniu uwzględniającym omawianą poprawkę.
Analiza treści podjętej uchwały, wskazuje, że konsekwencją wprowadzonej poprawki jest brak spójności pomiędzy § 3 ust. 2 uchwały, a zapisami § 4 ust. 1 i § 6 pkt 1 uchwały.

Zapis § 4 ust.1 brzmi :
„1. Okres zwolnienia liczy się od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
zakończono remont elewacji.”

Zapis § 6 pkt 1 brzmi :
„Warunkiem uzyskania przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w § 2 jest:
1) złożenie dokumentów, o których mowa w § 10 i 11 w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono remont;”

Wobec powyższego Prezydent Miasta Leszna wnosi o wprowadzenie następującego zapisu
§ 3 ust. 2:
„2. Zwolnienie ma zastosowanie do remontu elewacji zakończonego po wejściu w życie niniejszej uchwały.”

Obecnie proponowany zapis § 3 ust. 2 uchwały nie wprowadza ograniczenia co do momentu rozpoczęcia remontu elewacji, ale pozwala na skorzystanie z uchwały podatnikom, którzy rozpoczęli remont budynku wcześniej w innym zakresie niż remont elewacji, a następnie poszerzyli go o remont elewacji i remont elewacji zakończą po wejściu w życie uchwały.
Zapis powyższy zapewni zachowanie zasady, że prawo nie działa wstecz.

2. Zmienia się zapis § 13 poprzez dodanie za wyrazem „pomoc” wyrazu „publiczna”. Zmiana wynika
z potrzeby doprecyzowania zapisów uchwały w związku z przepisami ustawy o pomocy publicznej.

3. Zmienia się brzmienie załączników Nr 1-3 do uchwały poprzez wykreślenie zapisu : „Pouczony
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami („Kto, składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”)”.

Opracował: Wydział Dochodów i Windykacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2015-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.