Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 wrze??nia 2015 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci budynk??w, lub ich cz???ci, w kt??rych wykonano remont elewacji

Uchwa??a Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 wrze??nia 2015 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci budynk??w, lub ich cz???ci, w kt??rych wykonano remont elewacji

Numer uchwa??y: 138
Numer sesji: 12
Rok: 2015
Uchwała Nr XII/138/2015
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części,
w których wykonano remont elewacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr , poz. 849 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o:
1) elewacji – należy przez to rozumieć zewnętrzną ścianę budynku wraz z występującymi na niej elementami architektonicznymi;
2) remoncie – należy przez to rozumieć remont w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) lub docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji;
3) rozpoczęciu remontu – należy przez to rozumieć:
a) dzień rozpoczęcia robót, podany na zawiadomieniu złożonym we właściwym organie – w przypadku, gdy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo
b) dzień rozpoczęcia robót, podany na zgłoszeniu o zamiarze wykonania remontu złożonym we właściwym organie – w przypadku braku wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) zakończeniu remontu – należy przez to rozumieć zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu remontu budynku lub jego części, a w przypadku braku takiego obowiązku złożenie oświadczenia podatnika o dacie zakończenia remontu;
5) nośnikach informacji wizualnej – należy przez to rozumieć znaki, tablice, kasetony, neony, szyldy, transparenty, chorągwie i inne urządzenia informacyjne i reklamowe umieszczane na elewacji budynku lub jego części;
6) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
7) położenie nieruchomości – należy przez to rozumieć adres położenia jednej ze stron elewacji (bez względu na adres nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków).


§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części znajdujące się na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Leszna (uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XLII/504/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 zmieniona uchwałą Nr XXIX/444/2013 z dnia 19.09.2013 roku i uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 22.01.2015 roku), położone przy ulicach:
Aptekarskiej, Bocznej, Bolesława Chrobrego, Brackiej, Gabriela Narutowicza (po stronie wschodniej ulicy do nr 40, po stronie zachodniej ulicy do nr 57), Grodzkiej, Kościelnej, Królowej Jadwigi, Krótkiej, Leszczyńskich (po stronie wschodniej ulicy do nr 43A, po stronie zachodniej ulicy do nr 36), Łaziebnej, Małej Kościańskiej, Małej Kościelnej, Ofiar Katynia, Plac Powstańców, Rynek, Słowiańskiej, Średniej, Świętojańskiej, Tylnej, Wałowej, Wolności, Waleriana Wróblewskiego, Więziennej, Zakątek, Zielonej,
pod warunkiem wykonania remontu elewacji - co najmniej elewacji od strony tych ulic.

2. W przypadku wykonywania remontu elewacji budynku położonego na narożniku jednej z ulic, o których mowa w ust. 1 i ulicy niewymienionej w tym ustępie, zwolnienie ma zastosowanie.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczy budynków lub ich części:
1) objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości na mocy odrębnych przepisów, w tym art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii i pozwoleń w przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają,
3) których remont wykonano niezgodnie z przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami uzyskanymi w związku z realizowanymi pracami.

§ 3

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2, zwane dalej zwolnieniem, przysługuje na okres od 1 roku do lat 10 i zależy od kwoty poniesionych wydatków na przeprowadzenie remontu elewacji budynku, położonego przy ulicy wskazanej w § 2 oraz od kwoty podatku od nieruchomości ustalonego, zadeklarowanego lub określonego podatnikowi za nieruchomość w skład której wchodzi wyremontowany budynek, w roku podatkowym, w którym zakończono remont - według stanu na dzień 31 grudnia.

2. Zwolnienie ma zastosowanie do remontu rozpoczętego nie wcześniej niż w roku 2014.
§ 4

1. Okres zwolnienia liczy się od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji.

2. Okres zwolnienia oblicza się według następującego wzoru:

KW
---------- = OZ = ~ OZ
P
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KW – kwota poniesionych wydatków, związanych wyłącznie z remontem elewacji;

P – kwota podatku od nieruchomości ustalonego, zadeklarowanego lub
określonego podatnikowi za nieruchomość w skład której wchodzi wyremontowany budynek, w roku podatkowym, w którym zakończono remont, według stanu na dzień 31 grudnia;

OZ – okres zwolnienia;

~OZ – okres zwolnienia zaokrąglony do pełnych lat podatkowych. Jeżeli pierwszą odrzucaną cyfrą (po przecinku) jest cyfra mniejsza niż 5, to ostatnia zachowana cyfra nie zmienia się. Jeżeli pierwszą odrzucaną cyfrą (po przecinku ) jest cyfra 5 albo większa, to ostatnia zachowana cyfra jest zwiększana o 1.

3. Do poniesionych wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 zalicza się udokumentowane fakturami, rachunkami wydatki poniesione na roboty budowlane, zakup materiałów budowlanych, na prace remontowe dotyczące budynku będącego przedmiotem zwolnienia.

4. Do kwoty poniesionych wydatków nie wlicza się wydatków finansowanych ze środków publicznych.

5. W przypadku, gdy przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne zakresy niż remont elewacji, podatnik zobowiązany jest do udokumentowania wydatków związanych wyłącznie z remontem elewacji.

6. W przypadku wystawienia faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali za kwotę poniesionych wydatków na remont elewacji budynku przyjmuje się kwotę faktycznie poniesionych wydatków przez podatnika – właściciela lokalu w remontowanym budynku.
W takim przypadku podatnik do deklaracji (informacji) podatkowej oprócz dokumentów wskazanych w § 11 załącza zaświadczenie od Wspólnoty (zarządcy nieruchomości) o kwocie faktycznie poniesionych wydatków.

7. Zasady określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio w innych przypadkach, gdy faktura za remont została wystawiona na jednego z właścicieli wyodrębnionego lokalu lub na zarządcę, a pozostali właściciele partycypowali w kosztach remontu budynku.

8. Do poniesionych wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 zalicza się wydatki brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od podatku należnego do poniesionych wydatków zalicza się wydatki netto.

9. Na oryginałach faktur lub rachunków oraz innych dokumentów świadczących o wydatkowaniu środków na remont budynków lub ich części, przedłożonych organowi podatkowemu do wglądu, organ podatkowy dokonuje adnotacji o następującej treści „przedłożono w dniu …. do zwolnienia od podatku nieruchomości położonej w Lesznie, przy ul. ….. ; nr karty podatnika …..”

§ 5

W odniesieniu do określonego budynku lub jego części podlegającego opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnik może uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały tylko jeden raz.

§ 6

Warunkiem uzyskania przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w § 2 jest:
1) złożenie dokumentów, o których mowa w § 10 i 11 w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono remont;
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie remontu, wydanej przez właściwy organ lub zgłoszenie o zamiarze wykonania remontu do właściwego organu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
3) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu remontu, na które ten organ nie wniósł sprzeciwu, a w przypadku braku wymogu w tym zakresie, złożenie oświadczenia o zakończeniu remontu budynku lub jego części;
4) brak zaległości z tytułu należności pieniężnych przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym na dzień złożenia deklaracji (informacji) podatkowej, w której podatnik wykazał przedmiot opodatkowania do zwolnienia, a w przypadku ich istnienia, uregulowanie tych zaległości niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia tej deklaracji w organie podatkowym;
5) niepozostawanie podatnika w stanie likwidacji lub upadłości.

§ 7

1. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub jej części, objętej zwolnieniem, prawo do zwolnienia nie przechodzi na nabywcę nieruchomości lub jej części z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Spadkobierca podatnika:
1) może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach przyznanych uprzednio podatnikowi (spadkodawcy),
2) jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach przysługujących podatnikowi (spadkodawcy),
po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia i spełnieniu warunków, o których mowa w niniejszej uchwale.

3. Treść zapisu ust. 2 stosuje się odpowiednio do zapisobiorcy windykacyjnego, jeśli przedmiotem zapisu jest budynek lub jego część, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 8

1. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości następuje:
1) w przypadku, gdy okaże się, że wykonano remont budynku lub jego części z pominięciem wymogów wynikających z właściwych przepisów powszechnie obowiązujących;
2) w przypadku, gdy okaże się, że podatnik złożył nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa w § 10 i 11;
3) w przypadku, gdy okaże się, że podatnik wprowadził w błąd organ podatkowy lub właściwy organ co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 następuje od dnia, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia.


§ 9

1. Zwolnienie jest pomocą de minimis, jeżeli przysługuje przedsiębiorcy.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).

§ 10

1. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy de minimis obowiązany jest do złożenia organowi podatkowemu:
1) wypełnionego formularza zawierającego informacje niezbędne do udzielenia pomocy publicznej, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami) oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, w czasie trwania zwolnienia składa organowi podatkowemu:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymał w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
2) informację o każdej innej otrzymanej pomocy publicznej (nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały.

3. Z uwagi na możliwość łączenia pomocy (do odpowiedniego pułapu), udzielonej na podstawie Rozporządzenia komisji (UE) nr 1407/2013 z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis, przedsiębiorca zobowiązany jest również do przedstawienia organowi podatkowemu wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które otrzymał od podmiotów udzielających pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§ 11

1. Podatnik przedkłada organowi podatkowemu (oprócz dokumentów wymaganych do złożenia w przypadku, gdy zwolnienie od podatku stanowi pomoc de minimis):
1) deklarację (informację) podatkową, wraz z załącznikiem o zwolnieniach podatkowych,
2) kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania remontu,
3) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu remontu na które ten organ nie wniósł sprzeciwu albo oświadczenie o zakończeniu remontu,
4) oświadczenie o braku zaległości z tytułu należności pieniężnych przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym – celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w § 6 pkt 4,
5) oświadczenie o niepozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości – celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w § 6 pkt 5,
6) oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków na remont,
7) oświadczenie o źródłach sfinansowania,
8) w przypadku uzyskania wsparcia ze środków publicznych na pokrycie wydatków na remont oświadczenie o rodzajach wsparcia, wraz z podaniem kwoty uzyskanej pomocy,
9) zestawienie poniesionych wydatków na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te wydatki oraz oryginały tych dokumentów do wglądu,

2. Wymienione oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 do 8 podatnik składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wymienione oświadczenia i informacje w zakresie pomocy de minimis, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 podatnik składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 12

Podatnik ma obowiązek powiadamiania organu podatkowego o okolicznościach mających wpływ na zwolnienie lub utratę prawa do zwolnienia, a także o zmianie mającej wpływ na wielkość pomocy de minimis lub utratę prawa do tej pomocy, w terminie 14 dni od dnia powstania tych okoliczności.
§ 13

Podatnik, który uzyskał pomoc obowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Niniejszą uchwałę stosuje się do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir SzczotUZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XII/138/2015 z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części,
w których wykonano remont elewacji.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 95, poz. 849) w art. 7 ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Kompetencje takie powierzono Radzie gminy, która w drodze uchwały wprowadza te zwolnienia.

Przedmiotem niniejszego zwolnienia są budynki lub ich części znajdujące się na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Leszna, pod warunkiem, że zostanie w nich wykonany remont elewacji.

Paragraf 1 niniejszej uchwały zawiera słowniczek podstawowych pojęć. Definiuje się, co dla potrzeb uchwały oznaczają takie pojęcia jak: elewacja (przyjęto znaczenie ze słownika języka polskiego), remont, rozpoczęcie i zakończenie remontu, nośniki informacji wizualnej, właściwy organ, położenie nieruchomości.

W paragrafie 2 określono przedmiot zwolnienia oraz przypadki, w których zwolnienie jest i nie jest należne.
Zwolnienie dotyczy budynków położonych przy 26 ulicach centrum miasta. Remont elewacji powinien być wykonany co najmniej od strony tych ulic. W przypadku budynków tzw narożnikowych, znajdujących się przy dwóch ulicach, w tym przy jednej, której nie wymieniono w uchwale, zwolnienie będzie się należało. Zwolnienie natomiast nie będzie miało zastosowania, gdy remont zostanie wykonany niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy na budynkach lub ich częściach zostaną zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania zgód, opinii i pozwoleń - o ile są one wymagane.
Jeśli budynek lub jego część, będą objęte zwolnieniem na mocy innych przepisów, niż niniejsza uchwała zwolnienie nie będzie mogło mieć zastosowania. Jednym z przykładów może być zapis art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy którego zwalnia się budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. To ustawowe zwolnienie wprowadza jednak wyjątek: oprócz części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i właśnie w tym zakresie, na mocy niniejszej uchwały, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

Paragraf 3 uchwały określa, że zwolnienie przysługuje na okres od 1 roku do 10 lat. Długość tego okresu uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków na remont elewacji oraz od wysokości podatku od nieruchomości za nieruchomość, w skład której wchodzi wyremontowany budynek. Jako rok bazowy przyjmuje się rok podatkowy, w którym zakończono remont, natomiast wysokość podatku – według stanu na dzień 31 grudnia roku bazowego.
Zwolnienie ma zastosowanie do remontu rozpoczętego nie wcześniej niż w roku 2014. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.W paragrafie 4 określono wzór na podstawie, którego oblicza się okres zwolnienia.
Okres zwolnienia oblicza się dzieląc kwotę wydatków poniesionych wyłącznie na remont elewacji przez kwotę podatku. Wynik zaokrągla się do pełnych lat podatkowych (podano metodę zaokrąglania).

Wydatki muszą być udokumentowane fakturami i rachunkami. Dotyczyć one muszą robót budowlanych, zakupu materiałów budowlanych na prace remontowe i poniesione muszą być tylko na budynek, lub jego część, będące przedmiotem zwolnienia. Do wydatków tych nie wlicza się wydatków finansowanych ze środków publicznych. Jeśli wydatki poniósł podatnik VAT-u, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego wówczas do poniesionych wydatków zalicza się wydatki netto. W pozostałych przypadkach poniesione wydatki to wydatki brutto.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych, wyodrębnionych lokali za kwotę poniesionych wydatków na remont elewacji przyjmuje się kwotę faktycznie poniesionych wydatków przez podatnika – właściciela lokalu w remontowanym budynku. W tym przypadku zamiast faktur i rachunków podatnik dokumentuje wydatki zaświadczeniem od Wspólnoty (zarządcy nieruchomości) o kwocie faktycznie poniesionych wydatków.

Z zapisów paragrafu 5 wynika, że podatnik na mocy niniejszej uchwały, w odniesieniu do określonego budynku lub jego części podlegającego opodatkowaniu, może uzyskać zwolnienie tylko jeden raz.

W paragrafie 6 sprecyzowano warunki uzyskania przez podatnika zwolnienia.

Przede wszystkim należy zakończyć remont (w tej kwestii uzyskanie stosownych dokumentów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane), a następnie w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono remont, złożyć organowi podatkowemu (Prezydentowi Miasta Leszna) dokumenty wymagane niniejszą uchwałą. Są to 2 konieczne do spełnienia, warunki. Nadto podatnik, na dzień złożenia deklaracji (informacji) podatkowej, wraz z załącznikiem o zwolnieniu, nie powinien posiadać zaległości w należnościach pieniężnych przypadających Miastu Leszno. Jeśli takowe będą, musi je w ciągu 10 dni uregulować.

W paragrafie 7 uregulowano sprawy zastosowania zwolnienia w przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem. Postanowiono, że zwolnienie nie przechodzi na nabywcę. Może mieć jedynie zastosowanie do spadkobierców i zapisobiorcy windykacyjnego.

Paragraf 8 określa przypadki kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia oraz stanowi , że utrata tego prawa następuje od dnia, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia.

Podatnik traci prawo do zwolnienia z tytułu remontu elewacji budynku lub jego części gdy, remont wykonał z pominięciem obowiązujących przepisów, gdy złożył organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenia lub wprowadził w błąd organ: podatkowy, administracji architektoniczno- budowlanej, nadzoru budowlanego.

Paragrafy 9, 10 i 13 dotyczą kwestii związanych z pomocą publiczną. Między innymi określa się jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca, aby mógł uzyskać pomoc de minimis. W tym celu przygotowano formularz stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, celem złożenia przez przedsiębiorcę oświadczeń i informacji.
W paragrafie 11 określono jakie dokumenty powinien złożyć organowi podatkowemu podatnik, oprócz dokumentów wymaganych do złożenia w przypadku udzielania pomocy de minimis. W tym celu opracowano formularz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, mający służyć do złożenia oświadczeń przez ubiegającego się o zwolnienie podatnika. Niezależnie od tego podatnik powinien złożyć:

 deklarację podatkową (na formularzu DN-1 lub IN-1, wraz z załącznikiem o zwolnieniach),
 kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania remontu,
 zestawienie poniesionych wydatków na formularzu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wykazane na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz do wglądu – oryginały tych dokumentów.

W paragrafie 12 postanowiono, że podatnik powinien w ciągu 14 dni od dnia powstania okoliczności mających wpływ na zwolnienie, na utratę prawa do zwolnienia, albo na wielkość pomocy de minimis, lub utratę prawa do tej pomocy, powiadomić o tym fakcie organ podatkowy.

Projekt niniejszej uchwały został sporządzony we współpracy i po konsultacji z Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Leszna. Został on również, jako projekt programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis, zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt ten został zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes UOKiK-u, celem zapewnienia zgodności przesłanego mu projektu uchwały z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, zalecił przeformułowanie i uzupełnienie § 10 ust. 1 pkt 1. Chodzi o przywołanie rozporządzenia, określającego wzór formularza, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1. Zastosowano się do zaleceń Prezesa. Nadto, w odniesieniu do przepisu
§ 15 ust. 2 projektu uchwały, Prezes zwrócił uwagę na ograniczenie okresu obowiązywania uchwały i na możliwość zastosowania w tej kwestii jednego z dwóch rozwiązań. W projekcie niniejszej uchwały jest wskazany okres obowiązywania uwzględniający ograniczenie, z tym, że zapisano iż uchwałę stosuje się do dnia 31.12.2020 r., a po tym okresie przez kolejne 6 miesięcy. Według Prezesa UOKiK-u należałoby wskazać, że uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r. Zasugerowaną zmianę wprowadzono.
Minister Rolnictwa, zapoznając się z treścią przesłanego projektu uchwały, uznał, że nie wymagała ona zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna zwolnienie ma stanowić jedną z zachęt adresowanych dla właścicieli budynków, położonych w wyznaczonym obszarze leszczyńskiej Starówki, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem remontu elewacji budynków, tym samym przyczyniając się do poprawy estetyki miasta, co może się przyczynić do wzrostu atrakcyjności budynków, jako miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2015-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.