Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR X/97/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyj?cia ?Programu ochrony ??rodowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektyw? do 2022 roku.

UCHWA?A NR X/97/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyj?cia ?Programu ochrony ??rodowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektyw? do 2022 roku.

Numer uchwa??y: 97
Numer sesji: 10
Rok: 2015


UCHWAŁA NR X/97/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia ”Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku.

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013 poz. 1232 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Program ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku” , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwala Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Miasta Leszna” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Miasta Leszna”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/97/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku”.

Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku r. Prawo ochrony środowiska (jt.D.U.2013 poz. 1232 ze zm.) organy wykonawcze powiatów i gmin, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, są zobowiązane do opracowania programu ochrony środowiska.
W związku z czym w celu wykonania ustawowego obowiązku Miasto Leszno sporządziło projekt aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku”.
Celem ww. opracowania jest podsumowanie i zaktualizowanie polityki ekologicznej miasta zawartej w poprzednim przyjętym Uchwałą Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004roku, w oparciu o wojewódzki program ochrony środowiska oraz inne strategiczne dokumenty wyższego szczebla. Poza tym istotny element przedmiotowego dokumentu stanowi identyfikacja podstawowych problemów w zakresie ochrony środowiska, nakreślenie perspektywicznych kierunków rozwiązywania problemów oraz ustanowienie bazy dla tworzenia szczegółowych planów działania, w tym planów inwestycyjnych. Realizacja Programu ma na celu doprowadzenie do poprawy stanu środowiska, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko gminy przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawodawstwa krajowego i unijnego.
Program zawiera w szczególności :
•opis aktualnego stanu środowiska,
•wyniki identyfikacji i ocenę zagrożeń dla środowiska,
•priorytety i główne cele w zakresie ochrony środowiska na najbliższy okres,
•propozycje działań służących realizacji przyjętych celów.
•zestawienie instrumentów prawnych , będących w zakresie kompetencji władz
miasta,
•ocenę kosztów realizacji oraz określenie głównych źródeł finansowania Programu.
•harmonogram realizacji Programu.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko.
Projekt dokumentu wraz z prognozą uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Zarządu Województwa.
Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy organ opracowujący dokument w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).
W związku z czym, w celu wykonania tego obowiązku, do publicznej wiadomości została podana informacja o opracowaniu projektu Programu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i składania uwag i wniosków. Dokument był dostępny zarówno w siedzibie organu jaki i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
„Program ochrony środowiska dla miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku” będzie dokumentem strategicznym stanowiącym źródło wiedzy zarówno dla mieszkańców jak i władz oraz organizacji pozarządowych, a także wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Opracował :
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2015-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.