Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyj?cia ??Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna?.

UCHWA?A NR X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyj?cia ??Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna?.

Numer uchwa??y: 96
Numer sesji: 10
Rok: 2015UCHWAŁA NR X/96/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna” jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie ww. opracowania jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - projekt w ramach konkursu nr 2/POliŚ/9.3/2013, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.
Rada Miejska Leszna uchwałą Nr XXX/457/2013 z dnia 29 października 2013 r. wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna, a następnie Uchwałą nr XLII/563/2014 z dnia 25 września 2014 roku zgodziła się na przyjęcie środków z Funduszu Spójności.
Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Leszna, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Powyższy dokument ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ponadto ustala zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie miasta Leszna.
Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania niniejszego dokumentu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Planu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i składania uwag i wniosków. Dokument był dostępny zarówno w siedzibie organu jaki i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
Plan jest dokumentem, który może okazać się niezbędny do pozyskania funduszy europejskich w latach 2014- 2020 z niektórych osi priorytetowych. Nowa perspektywa finansowania ma służyć realizacji Strategii Europa 2020 i dążyć do stworzenia z Europy lidera w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Opracował :
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2015-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.