Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR V/39/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia ??Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 ?? 2032?

UCHWA?A NR V/39/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia ??Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 ?? 2032?

Numer uchwa??y: 39
Numer sesji: 5
Rok: 2015
UCHWAŁA NR V/39/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna
na lata 2015 – 2032”

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami),


Rada Miejska Leszna
uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Program usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 – 2032”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/39/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna
na lata 2015 – 2032”

W dniu 14 lipca 2009r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku.

Główne cele w/w programu:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
na terytorium kraju;
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny).
W związku z powyższym, w celu realizacji założeń ogólnopolskiego programu został opracowany „Program usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 – 2032”, zakładający realizację zadań w następującym zakresie:

1) Sukcesywne zbieranie i analizowanie informacji o miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta;
2) Bieżąca współpraca z organami i instytucjami w zakresie wymiany informacji o ilości
i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta;
3) Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta,
a dotyczącej szkodliwości azbestu, bezpiecznego postępowania z azbestem
i możliwości dofinansowania z różnych źródeł usuwania azbestu;
4) Kontynuacja systemu dofinansowania usuwania azbestu przez mieszkańców;
5) Prowadzenie bieżącej kontroli usuwania azbestu z terenu miasta;
6)Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na edukację, szkolenia
oraz dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych.

W myśl art. 162, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest) powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Ostateczny termin usunięcia wyrobów zawierających azbest ustalono na dzień 31 grudnia 2032 roku, co wynika z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Stąd przyjęty horyzont czasowy Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej zapisów do realizacji.
Zatem Prezydent Miasta Leszna wnioskuje do Rady Miejskiej Leszna o podjęcie niniejszej uchwały.


Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2015-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.